1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door c.q. via RSB Management te verrichten diensten.

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met RSB Management zijn overeengekomen.

1.3 Eventuele voorwaarden van de wederpartij bij een overeenkomst met RSB Management zijn niet van toepassing, tenzij deze door RSB Management schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de dan ontstane situatie te voorzien.

2. Aanbiedingen en diensten

2.1 Alle door RSB Management gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden RSB Management slechts dan, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de wederpartij schriftelijk zijn aanvaard.

2.2 Zolang een aanbieding van RSB Management nog niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt RSB Management zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

2.3 RSB Management levert diensten, waaronder organisatieadviezen, interim management, recruitment en trainingen. Bij de uitvoering van de diensten kunnen RSB Management en Opdrachtgever nadere afspraken maken en procedures schriftelijk vastleggen.

3. Dienstverleningsovereenkomst en beëindiging

3.1 De Adviseur/Interim Manager, die via RSB Management t.b.v. Opdrachtgever is ingezet, zal zijn werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de in de organisatie van Opdrachtgever daarbij betrokken personen naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan Opdrachtgever.

3.2 De opdracht tot het door de Adviseur/Interim Manager verrichten van de werkzaamheden waaraan Opdrachtgever behoefte heeft, wordt in samenhang met de condities waaronder de opdracht wordt uitgevoerd vastgelegd in een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst.

3.3 Indien één der partijen één of meer bepalingen van de dienstverleningsovereenkomst niet of niet-tijdig nakomt na daartoe te zijn gesommeerd, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende goederen van de wederpartij, indien door wederpartij surséance van betaling wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement geraakt, is de andere partij gerechtigd om, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter, de dienstverleningsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht op vergoeding van de door haar door die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven geleden schade.

3.4 RSB Management is gerechtigd de dienstverleningsovereenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadeloosstelling jegens Opdrachtgever te zijn gehouden te beëindigen indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van RSB Management onttrekken en waarvan zij bij het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst geen kennis droeg, de voortzetting van de dienstverleningsovereenkomst in redelijkheid niet van RSB Management gevergd kan worden of indien zij betrokken zou worden bij gedragingen welke indruisen tegen de goede zeden of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer tegenover derden in acht genomen dienen te worden.

3.5 Buiten de in artikel 3 lid 3 bedoelde gevallen is Opdrachtgever slechts gerechtigd de dienstverleningsovereenkomst vóór de overeengekomen einddatum te beëindigen, mits gelijktijdig aan RSB Management wordt voldaan een gefixeerde schadeloosstelling gelijk aan de vergoeding welke op grond van de opdrachtbevestiging aan RSB Management verschuldigd zou zijn voor 60 werkdagen volledig functioneren van de Adviseur/Interim Manager. Opdrachtgever is deze gefixeerde schadeloosstelling eveneens aan RSB Management verschuldigd, indien de overeenkomst een einde neemt op grond van het in artikel 3 lid 4 bepaalde.

3.6 Zowel de tussentijdse beëindiging als elke op verzoek van Opdrachtgever ingeroepen ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft uitsluitend tot gevolg dat nakoming van de dienstverleningsovereenkomst voor beide partijen niet langer verplicht is. Betalingsverplichtingen jegens RSB Management die reeds bestonden voor het tijdstip van beëindiging en/of die betrekking hebben op reeds door RSB Management geleverde diensten en/of producten, blijven evenwel in stand.

4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met RSB Management bevorderen door onder meer steeds tijdig alle noodzakelijke en overige nuttige gegevens en inlichtingen aan RSB Management te verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing binnen zijn organisatie van de door RSB Management geleverde diensten en/of producten. Opdrachtgever verplicht zich tevens om de Adviseur/Interim Manager, die via RSB Management t.b.v. Opdrachtgever is ingezet, dusdanige werkomstandigheden te bieden, dat deze de dienstverleningsovereenkomst naar behoren kan uitvoeren.

4.2 Door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst ter beschikking te stellen apparatuur, materialen en/of gegevens op informatiedragers, dienen te voldoen aan de – voor het uitvoeren door RSB Management van de werkzaamheden – noodzakelijke specificaties. Indien voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst noodzakelijke gegevens apparatuur en/of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van RSB Management worden gesteld, of indien Opdrachtgever op enige andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst leiden en kunnen daardoor veroorzaakte extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van RSB Management in rekening worden gebracht.

5. Aansprakelijkheid

5.1 RSB Management zal jegens Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële en/of immateriële schade en/of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen (waaronder de verstrekte en verrichte werkzaamheden) van RSB Management en/of de via haar ingezette Adviseur/Interim Manager, verricht binnen de formele kring van hun bevoegdheden of anderszins samenhangend met hun werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, onverminderd aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door opzet of grove schuld van RSB Management en/of de via haar ingezette Adviseur/Interim Manager. In geen geval is RSB Management aansprakelijk indien Opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden jegens RSB Management tekort is geschoten en/of indien Opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie en/of materialen aan RSB Management heeft verstrekt of indien Opdrachtgever gebrekkige apparatuur ter beschikking heeft gesteld in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

5.2 Elke aansprakelijkheid van RSB Management voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade, schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3 Voor zover aansprakelijkheid door RSB Management niet is uitgesloten, is deze beperkt tot het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief BTW) van de aan RSB Management opgedragen werkzaamheden en/of leveringen, welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende een periode van drie maanden voor beëindiging opgedragen werkzaamheden, doch in elk geval maximaal € 25.000,– (zegge: vijfentwintig duizend euro).

5.4 Opdrachtgever is gehouden om RSB Management te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aansprakelijkheid van RSB Management jegens derden voor handelingen van c.q. namens RSB Management verricht binnen de formele kring van hun bevoegdheden, tenzij deze aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove schuld van RSB Management en/of de via haar ingezette Adviseur/Interim Manager.

5.5 RSB Management is niet aansprakelijk voor of gebonden aan eventuele verbintenissen die door de Adviseur/Interim Manager onbevoegd zijn aangegaan of voor hem op ander wijze zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of jegens welke derde dan ook.

6. Overmacht

RSB Management zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke belemmerende omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van RSB Management afhankelijk is.

7. Zorgvuldigheid en geheimhouding

7.1 RSB Management zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

7.2 RSB Management verplicht zich tot het aan de via haar ingezette Adviseur/Interim Manager een geheimhoudingsverplichting op te leggen, om zowel gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst als na beëindiging daarvan omtrent alle specifieke kennis en wetenschap die hij gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst heeft verworven ten aanzien van de interne organisatie, knowhow, ontwikkelingen en cliënten van Opdrachtgever en daarmee samenwerkende personen, ondernemingen en/of instellingen geheimhouding te betrachten.

8. Intellectuele Eigendom

De intellectuele eigendomsrechten, die zouden kunnen ontstaan op de door de Adviseur/Interim Manager in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst vervaardigde werken (rapporten, documenten, gegevens, resultaten, instructies e.d.), berusten bij Opdrachtgever, tenzij partijen in de dienstverleningsovereenkomst anders hebben bepaald.

9. Facturering

9.1 RSB Management dient bij Opdrachtgever tweewekelijks een factuur in voor het honorarium van de Adviseur/Interim Manager op basis van het gewerkte aantal uren / dagdelen in die twee weken. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie.

9.2 Indien enige betaling door Opdrachtgever ingevolge dit artikel niet binnen de daarvoor gestelde termijn is verricht, zal Opdrachtgever zonder nadere mededeling in gebreke zijn en is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente voor het openstaande bedrag. RSB Management is alsdan gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en de dienstverleningsovereenkomst tussentijds te beëindigen.

9.3 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten worden bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,–.

9.4 RSB Management is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen Opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de dienstverleningsovereenkomst verschuldigd zal zijn.

10. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden, alsmede de dienstverleningsovereenkomsten en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen voortvloeiende uit voornoemde overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft.